REKLAMÁCIE.
Firma Air-com s.r.o. poskytuje záruku na zariadenia po dobu 12 mesiacov za podmienok
dodržiavanie spôsobu používania a v súlade s platnými technickými podmienkami
a normami.
REKLAMAČNÝ PORIADOK.
V prípade včasnej a oprávnenej reklamácie neodstrániteľnej vady bude kupujúcemu
dodaný bezplatne tovar náhradný, v prípade reklamácie odstrániteľnej vady bude
uskutočnená oprava poškodeného tovaru. Pre náhradné plnenie si predávajúci vyhradzuje
primeraný čas. Reklamácie zjavných vád možné uplatniť spolu s reklamáciou dodaného
množstva tovaru, a to len písomne. Odberateľ je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať
jeho fyzický stav. Nájdená závada musí byť uvedená na prepravnom liste a s prepravcom
musí byť spísaný zápis o škode. Kópiu zápisu o škode použite pri uplatňovaní reklamácie.
Skryté vady je potrebné uplatniť pokiaľ možno do 3 dní od zistenej závady, najneskôr však
do 12 mesiacov od dodávky tovaru. Odberateľ nemá okrem nároku z vád tovaru nárok na
náhradu škody, najmä nie na náhradu zisku ušlého v dôsledku dodania tovaru s vadami.
ZÁRUČNÁ DOBA.
Záručná doba začína plynúť dňom predaja zariadenia. Táto dvanásťmesačná záručná doba
platí pre Jednosmennú prevádzku. Záručná doba sa primerane skracuje v prípade dvoj
alebo trojzmennej prevádzke. Po dobu, ktorú nemôže vlastník zariadenia využívať
z dôvodov uplatnenia záručnej opravy, záručná doba neplynie. Po uplynutí záručnej doby
zaisťujeme pozáručný servis a predaj náhradných dielov.
ROZSAH ZÁRUKY.
Ak sa na tovare počas záručnej doby prejavia vady, ktoré sú spôsobené chybou materiálu
alebo vyhotovením, potom sa záruka vzťahuje iba na bezplatnú výmenu chybného dielu
alebo na opravu. Náhradné diely vymenené pri záručnej oprave sú vlastníctvom firmy Aircom
s.r.o. Záručná oprava obsahuje odstránenie všetkých závád a nedostatkov
spôsobených vadou materiálu konštrukčných alebo výrobných vád zdrama.
VYLÚČENIA ZO ZÁRUKY.
Zo záruky sú vyňaté všetky škody, ktoré nie sú preukázateľne spôsobené chybou materiálu,
chybnou konštrukciou, alebo chybným vykonaním, napríklad v dôsledku prirodzeného
opotrebenia, nedostatočnej údržby alebo opravy, nerešpektovanie inštalačných
a prevádzkových predpisov, nadmernej záťaže (preťaženia), nevhodného spotrebného
materiálu, nevhodných prevádzkových podmienok a prostriedkov (médií), chemickými
alebo elektrolytickými vplyvmi, poškodenie násilím alebo nadmerným požívaním a tiež
v dôsledku iných príčin tu neuvedených.
ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA
závady vzniknuté bežným používaním – sací filter, olejový filter, separátorový filter,
klinové remene, opotrebiteľné súčasti ako tenenia, O-krúžky a podobne. Závady, ktoré len
nepodstatne alebo nepatrne ovplyvňujú funkciu alebo hodnotu produktu.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE.
Záruka zaniká v prípade zásahu vykonaného osobou bez oprávnenia výrobcu alebo pri
použití iných ako originálnych dielov.
VÝHRADA VLASTNÍCTVA
Vlastníctvo prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
PRÁVNE VZŤAHY.
Zmluvné strany podliehajú výhradne platným zákonom na území SR. Použitie
zákonov platným mimo SR sa vylučuje.
Podaním záväznej objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s vyššie uvedenými
dodacími a predajnými podmienkami a berie na seba záväzok ich v plnej miere
rešpektovať.

 

ZÁRUKY.

Firma Air-com s.r.o. poskytuje štandardnú záruku podľa platných zákonov SR za podmienok

dodržiavanie spôsobu používania a doržania všetkých podmienok uvedených v návode na obsluhu a

 v súlade s platnými technickými podmienkami a normami.

REKLAMAČNÝ PORIADOK.

V prípade včasnej a oprávnenej reklamácie neodstrániteľnej vady bude kupujúcemu

dodaný bezplatne tovar náhradný, v prípade reklamácie odstrániteľnej vady bude

uskutočnená oprava poškodeného tovaru. Pre náhradné plnenie si predávajúci vyhradzuje

primeraný čas. Reklamácie zjavných vád možné uplatniť spolu s reklamáciou dodaného

množstva tovaru, a to len písomne. Odberateľ je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať

jeho fyzický stav. Nájdená závada musí byť uvedená na prepravnom liste a s prepravcom

musí byť spísaný zápis o škode. Kópiu zápisu o škode použite pri uplatňovaní reklamácie.

Skryté vady je potrebné uplatniť pokiaľ možno do 3 dní od zistenej závady, najneskôr však

do 6 mesiacov od dodávky tovaru. Odberateľ nemá okrem nároku z vád tovaru nárok na

náhradu škody, najmä nie na náhradu zisku ušlého v dôsledku dodania tovaru s vadami.

ZÁRUČNÁ DOBA.

Záručná doba začína plynúť dňom dodania zariadenia. Táto záručná doba

platí pre Jednosmennú prevádzku. Záručná doba sa primerane skracuje v prípade dvoj

alebo trojzmennej prevádzky. Po dobu, ktorú nemôže vlastník zariadenia využívať

z dôvodov uplatnenia záručnej opravy, záručná doba neplynie. Po uplynutí záručnej doby

zaisťujeme pozáručný servis a predaj náhradných dielov.

ROZSAH ZÁRUKY.

Ak sa na tovare počas záručnej doby prejavia vady, ktoré sú spôsobené chybou materiálu

alebo vyhotovením, potom sa záruka vzťahuje iba na bezplatnú výmenu chybného dielu

alebo na opravu. Náhradné diely vymenené pri záručnej oprave sú vlastníctvom firmy Air-com

s.r.o. Záručná oprava obsahuje odstránenie všetkých závád a nedostatkov

spôsobených vadou materiálu konštrukčných alebo výrobných vád zdrama.

VYLÚČENIA ZO ZÁRUKY.

Zo záruky sú vyňaté všetky škody, ktoré nie sú preukázateľne spôsobené chybou materiálu,

chybnou konštrukciou, alebo chybným vykonaním, napríklad v dôsledku prirodzeného

opotrebenia, nevykonanie servisu zariadenia podľa pokynu servisného technika, nedostatočnej údržby alebo opravy, nerešpektovanie inštalačných

a prevádzkových predpisov uvedených v návode na obsluhu, nadmernej záťaže (preťaženia), nevhodného spotrebného materiálu, nevhodných prevádzkových podmienok a prostriedkov (médií), chemickými alebo elektrolytickými vplyvmi, poškodenie násilím alebo nadmerným požívaním a tiež v dôsledku iných príčin tu neuvedených.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA

závady vzniknuté bežným používaním – sací filter, olejový filter, separátorový filter,

klinové remene, opotrebiteľné súčasti ako tesnenia, O-krúžky a podobne. 

Závady, ktoré len nepodstatne alebo nepatrne ovplyvňujú funkciu alebo hodnotu produktu.

Neodbornú montáž a servis zariadení

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE.

Záruka zaniká v prípade zásahu vykonaného osobou bez oprávnenia výrobcu alebo dovozcu zariadenia  alebo pri

použití iných ako originálnych dielov.

VÝHRADA VLASTNÍCTVA.

Vlastníctvo prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Pri neuhradení kúpnej ceny za dodaný tovar

je predávajúci oprávnený tovar od kupujúceho odobrať a kupujúci mu je povinný tovar vydaťbez akých koľvek prieťahov.

Kupujúci je povinný vpustiť dodavateľa do priestorov kde je tovar uložený resp. nainštalovaný aby mohol dodávateľ predmetný tovar odmontovať a odobrať. Za takto vykonané práce bude kupujúcemu vystavená faktúra - daňový doklad z vyčíslením všetkých nákladov.

PRÁVNE VZŤAHY.

Zmluvné strany podliehajú výhradne platným zákonom na území SR. 

Použitie zákonov platným mimo SR sa vylučuje.

Podaním záväznej objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s vyššie uvedenými

dodacími a predajnými podmienkami a berie na seba záväzok ich v plnej miere rešpektovať. 

Daňový doklad - faktúru a iné doklady k obchodnému prípadu zasiela predávajúci výhradne

elektronickou formou na e-mailovú adresu oznámenú odberateľom. 

Veškeré dokaldy k obchodnému prípadu sa považujú za doručené odberateľovi  deň po dni odoslania od predávajúceho.

 

Záručné podmienky Air-com s.r.o.